ใบอนุญาตทำงาน

แมค ลอว เฟิร์ม เราให้คุณในบริการด้านกฎหมาย และแนะนำถึงวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ เรามีทีมนักกฎหมายที่มีคุณภาพ และสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เราให้บริการในด้านกฎหมายทุกประเภทรวมถึงการขอใบอนุญาตทำงานด้วยเช่นกัน
ตามกฎหมายแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2516 อันเนื่องมาจากความเหมาะสมของการทำงานในประเทศไทย ชาวต่างด้าวจึงต้องมีใบอนุญาตทำงาน มีข้อยกเว้นบางส่วนสำหรับชาวต่างด้าวที่สามารถทำงานในประเทศไทยได้ แต่นอกเหนือจากนั้นชาวต่างด้าวต้องได้รับใบอนุญาตทำงานจึงสามารถเข้าทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมายและไม่ต้องเป็นกังวล   ข้อยกเว้น
  • สมาชิกของคณะทางการทูต
  • สมาชิกของการกงศุล
  • ตัวแทนของประเทศสมาชิกในสหประชาชาติรวมถึงหน่วยงานพิเศษ
  • ผู้ติดตามและบริวารของบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น
  • ผู้ที่มีหน้าที่ต้องเข้ามาทำภารกิจในราชอาณาจักร ภายใต้ข้อตกลงของรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างชาติหรือองค์กรสากล
  • ชาวต่างชาติที่ได้รับหน้าที่เข้ามาทำงานเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปกรรม หรือกีฬา
  • บุคคลที่ได้รับการรับรองเป็นกรณีพิเศษจากรัฐบาลไทย เพื่อให้เข้ามาปฏิบัติงานตามหน้าที่ในราชอาณาจักร
เนื่องจากการที่จะได้รับใบอนุญาตทำงานจะต้องมีวีซ่าสำหรับคนอยู่ชั่วคราวก่อน และก็ควรมีการตั้งบริษัทเพื่อจะรับใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานในองค์กรบริษัทที่สามารถขอรับใบอนุญาตทำงานได้
  เอกสารที่ต้องใช้
  เมื่อคุณได้รับวีซ่าสำหรับคนอยู่ชั่วคราวแล้ว คุณจะสามารถขอรับใบอนุญาตทำงานได้แล้ว นี่คือเอกสารทั่วไปที่ต้องใช้จากลูกจ้างที่จะเข้ามาทำงาน
    • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีภาพถ่าย
    • วีซ่าสำหรับคนอยู่ชั่วคราว
    • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีประทับตรา
    • สำเนาบัตรผ่านขาเข้า
    • สำเนาวุฒิการศึกษา ประวัติการศึกษา ใบแสดงผลการศึกษา ในบางครั้งจะมีการขอการรับรองจากสถานทูตของประเทศคุณ( โดยการนำวุฒิการศึกษา ประวัติการศึกษา ใบแสดงผลการศึกษา ไปที่สถานทูตของประเทศคุณ และแจกแจงตามความเป็นจริงพร้อมด้วยเอกสารต้นฉบับ จากนั้นชำระค่าธรรมเนียมการรับรอง)
    • ใบรับรองแพทย์
    • ภาพถ่าย