การก่อตั้งสมาคม

แมค ลอว เฟิร์ม เราให้บริการคุณด้านกฎหมายและแนะนำถึงการดำเนินการสำหรับคุณ เรามีทีมงานคุณภาพที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย เราให้บริการในด้านกฎหมายทุกประเภท รวมไปถึงการจัดตั้งสมาคม

สมาคมจัดตั้งโดยความมุ่งหมายที่เหมือนกัน มากกว่าเรื่องของผลกำไรหรือรายได้ สมาคมจึงเป็นการร่วมกันของกลุ่มคนที่มีจุดประสงค์เดียวกัน การเริ่มก่อตั้งสมาคมไม่ว่าจะก่อตั้งโดยด่วนหรือไม่ก็ตาม แต่ที่สำคัญคือการที่ทุกคนมีแรงกระตุ้นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายและสิ่งที่สนใจอย่างเดียวกัน สมาคมมีอยู่หลายประเภท เช่น สมาคมการค้า
 
ขั้นตอนการจดทะเบียน
 • แบบฟอร์มการลงทะเบียน จะต้องใส่ข้อมูล รายชื่อ ที่อยู่ อาชีพ ของผู้ลงทะเบียนทุกคน
 • ตามมาตรา 83 สมาคมจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 • ต้องมีผู้ก่อตั้งสมาคมอย่างน้อย 3 คน และมีสมาชิกสมาคมอย่างน้อย 10 คน
 
ขั้นตอนการจัดตั้งสมาคม
  1. เปิดประชุมเพื่อจัดตั้งสมาคม และบันทึกรายงานการประชุม รวมทั้งแต่งตั้งกรรมการสมาคม
  2. บันทึกข้อมูลเพื่อจัดตั้งสมาคม ณ สำนักงานเขตพื้นที่ที่สมาคมตั้งอยู่ ภายใน30วัน นับแต่การประชุมครั้งแรก
 
เอกสารที่จำเป็นสำหรับแบบฟอร์ม
การกรอกแบบฟอร์มขอจัดตั้งสมาคม ผู้ก่อตั้งสมาคมทุกคนจะต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม ซึ่งผู้ก่อตั้งสมาคมจะต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และแบบฟอร์ม ส.ค.1 สามารถรับได้จากสำนักงานเขตพื้นที่
 
ข้อบังคับสำหรับการจัดตั้งสมาคม
ข้อบังคับเป็นไปตามหมวดต่อไปนี้
หมวด1 : ชื่อสมาคม ตราสมาคม และที่ตั้งสมาคม
หมวด2 : วัตถุประสงค์ของสมาคม
หมวด3 : ทุนและทรัพย์สินของสมาคม
หมวด4 : คุณสมบัติและวาระของคณะกรรมการสมาคม
หมวด5 : วิธีการดำเนินการของคณะกรรมการสมาคม
หมวด6 : อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสมาคม
หมวด7 : สมาชิกภายในสมาคม
หมวด8 : ประชุมสมาคม
หมวด9 : การเงินของสมาคม
หมวด10 : การแก้ไขข้อบังคับ
หมวด11 : การเลิกและสิ้นสุดของสมาคม

หมายเหตุ : เพิ่มเติมจากที่กล่าวมาข้างต้น
 • ชื่อ ที่อยู่ และอาชีพ ของสมาชิกสมาคม
 • ชื่อ ที่อยู่ และอาชีพ ของคณะกรรมการสมาคม
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของคณะกรรมการและสมาชิกสมาคม
 • สำเนาทะเบียนบ้านของคณะกรรมการและสมาชิกสมาคม
 • แผนที่ตำแหน่งที่ตั้งของสมาคม
 • แสดงข้อมูลของผู้รับตำแหน่งคณะกรรมการสมาคม เช่น เงินเดือน อาชีพการงาน
ในทางปฏิบัติ คณะกรรมการสมาคมจัดทำข้อมูล ณ สำนักงานเขตพื้นที่ โดยใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนด และจะกรอกแบบฟอร์มพร้อมยื่นเมื่อได้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมแล้ว

กรณีที่กรรมการสมาคมเป็นชาวต่างชาติ จะต้องมีหนังสือจากสถานทูตรับรองสถานะการปราศจากประวัติอาชญากรรมและอื่นๆ