การจดทะเบียนสมรส

แม็กซ์ ลอว์ เฟิร์ม คือ บริษัท กฎหมายต่างประเทศที่ให้บริการชาวต่างชาติและธุรกิจต่างประเทศในประเทศไทย เราให้บริการด้านกฎหมายรวมถึงการจดทะเบียนสมรส ในการจดทะเบียนสมรสต้องดำเนินตามกฎหมายและข้อกำหนดอันเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนสมรส ในประเทศไทย ทั้งคู่สมรส เป็นคนต่างชาติ- คนไทย และคู่สมรสเป็นคนไทยทั้งคู่

การจดทะเบียนสมรส
ในกรณีที่ชาวต่างชาติแต่งงานกับคู่สมรสชาวไทยกระบวนการในการจดทะเบียนนี้มีความซับซ้อนเล็กน้อย ในทางตรงกันข้ามเมื่อคนไทยแต่งงานกับคู่สมรสชาวไทยเป็นเรื่องง่ายและเรียบง่าย

การจดทะเบียนสมรสสามารถทำได้ที่สำนักงานเขตที่ระบุไว้ในประเทศไทย คุณต้องแสดงหลักฐานว่าคุณโสดและได้รับอนุญาตให้แต่งงานในประเทศไทย ในกรณีนี้คุณจำเป็นต้องมีเอกสารหลักฐานจากสถานเอกอัครราชทูตของประเทศคุณประจำอยู่ในประเทศไทย คุณจะต้องแปลเอกสารเป็นภาษาไทย หากคู่สมรสเสียชีวิตหรือหย่ากันแล้ว คุณจะต้องแสดงใบมรณบัตรหรือเอกสารการหย่า เพื่อพิสูจน์ว่าคุณไม่ได้แต่งงานอีก และสถานะของคุณนั้นโสด เอกสารเหล่านี้จะต้องแปลเป็นภาษาไทยและได้รับการตรวจสอบเอกสารโดยฝ่ายต่างประเทศของไทย  ในต่อมาเอกสารเหล่านี้จะเก็บไว้ที่ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต เพื่อจดทะเบียนสมรส  สำหรับกรมกงสุลจะรับรองเอกสารอย่างเป็นทางการ ซึ่งในที่สุดเอกสารที่มีการแปลจะถูกกรอกข้อมูลประวัติเพื่อทำการจดทะเบียนสมรสกับนายทะเบียนอำเภอ การสมรสจะได้รับการจดทะเบียนและใบสำคัญการสมรสที่ได้รับ ซึ่งการออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรสจะสิ้นสุดลง ถือว่าการสมรสได้สำเร็จตามกฎหมายไทย

ในการสมรส มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

เงื่อนไขสำหรับการสมรส
ตามกฎหมายไทยสามีต้องให้ทรัพย์สินแก่คู่สมรสฝ่ายหญิง เพื่อเป็นหลักฐานการสมรส การแต่งงานครั้งเดียวตามกฎหมายไทย

คุณสมบัติ
 • คู่สมรสที่แต่งงานแล้วต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้เพื่อได้รับการจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย
 • คู่สมรสทั้งสองฝ่ายต้องมีอายุไม่ถึง 17 ปี
 • ต้องไม่เป็นคนวิกลจริตหรือไร้ความสามารถ
 • คู่สมรสต้องไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือ พี่น้องร่วมบิดา หรือ มารดาเดียวกัน หรือ ญาติที่สืบสายโลหิตเดียวกัน
 • คู่สมรสทั้งสองไม่ควรมีพ่อแม่บุญธรรมคนเดียวกัน
 • คู่สมรสทั้งคู่ต้องเป็นโสดดังนั้น ทั้งสองฝ่ายไม่ควรมีคู่สมรสมาก่อน ในเวลาซึ่งทำการจดทะเบียนสมรส
 • ถ้าสามีของคู่สมรสฝ่ายหญิงเสียชีวิต หรือ การสมรสได้ถูกยกเลิกแล้ว คู่สมรสฝ่ายหญิงต้องรอจนครบ 310 วัน หลังจากนั้นจะสามารถสมรสใหม่ได้

เอกสารที่ต้องการ
 • หนังสือรับรองการสมรส
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ใบมรณบัตรหรือเอกสารหย่า (ในกรณีที่ภรรยาของคุณเสียชีวิตหรือทั้งสองหย่าร้างกัน)
 • เอกสารที่คู่หมั้นชาวไทยของคุณต้องการ
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบหย่าร้างหรือใบมรณะ ของคู่สมรสฝ่ายชายหรือหญิง ซึ่งเป็นคู่สมรสคนล่าสุด ก่อนทำการจดทะเบียนสมรสกับคู่สมรสคนใหม่