การดำเนินคดี

การฟ้องร้องคดีหรือการถูกฟ้องร้องเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในชั้นศาลซึ่งโจทก์ซึ่งเป็นฝ่ายที่อ้างว่าได้เกิดความสูญเสียอันเป็นผลมาจากการกระทำของจำเลย จึงเรียกร้องค่าเยียวยาตามกฎหมายหรือตามกระบวนการยุติธรรม จำเลยต้องตอบสนองต่อการร้องเรียนของโจทก์ ถ้าโจทก์ประสบความสำเร็จในชั้นศาล การพิจารณาคดีจะได้รับเป็นธรรมแก่โจทก์ และ อาจมีการออกคำสั่งศาลหลายฉบับ โดยบังคับแก่จำเลย เพื่อให้สิทธิเกิดขึ้นแก่โจทย์ โดยให้ค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียหาย แก่โจทย์ หรือกำหนดคำสั่งชั่วคราวหรือถาวรแก่จำเลย เพื่อป้องกันการกระทำหรือบังคับให้กระทำ อาจมีการประกาศคำตัดสินเพื่อป้องกันข้อพิพาททางกฎหมายในอนาคต ถึงแม้ว่าเป็นเรื่องโยงเกี่ยวกัน แต่คดีความอาจหมายถึงการดำเนินคดีอาญา การดำเนินคดีอาญาหรือการฟ้องร้องคดีอาญา ก็เป็นไปได้
 
คดีอาญารวมถึงการป้องกันอาชญากรรมการอุปการะเลี้ยงบุตรบุญธรรมในประเทศไทยทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส่วนบุคคลข้อพิพาทเกี่ยวกับการจ้างงานและข้อพิพาททางการค้า ฯลฯ
 
การป้องกันอาชญากรรม
เมื่อถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องด้านเรื่อง อาชญากรรม เราจะเห็นว่าสิทธิมนุษยชนของคุณได้รับความคุ้มครองและคุณได้รับการตัดสินอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานของกฎหมายและข้อบังคับ คุณจะต้องถูกเรียกค่าปรับอาญา ตามคดีอาชญากรรมหากเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้:
 
ยาเสพติด
การใช้ยา การขาย หรือการผลิต ทั้งหมดล้วนเป็นคดีอาชญากรรมที่ร้ายแรงมาก แต่มีการลงโทษที่ต่างกันสำหรับอาชญากรรมประเภทต่างๆ มีตั้งแต่ 1 – 99 ปีในคุก ค่าปรับยังแตกต่างกันไปตามปริมาณความร้ายแรง   ในเรื่องนี้เราสามารถช่วยให้คุณสามารถรักษาสิทธิตามกฎหมายได้หากถูกละเมิด
 
การข่มขืนหรือล่วงละเมิดทางเพศ
ถือเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงในประเทศไทย เราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้คุณได้รับสิทธิตามกฎหมาย เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิทธิของคุณตามกฎหมายไม่ได้ถูกทำลาย
 
ฆาตกรรม
การฆาตกรรมเป็นคดีอาชญากรรมร้ายแรงมากซึ่งในกรณีนี้บุคคลที่ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมต้องถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือโทษประหารชีวิต เราช่วยให้คุณได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายหากถูกละเมิดสิทธิ
 
ขั้นตอนการอุปการะบุตรบุญธรรม
องค์กรเดียวที่รับผิดชอบในการดูแลบุตรบุญธรรมในประเทศไทยคือศูนย์รับเลี้ยงบุตรบุญธรรมของกรมประชาสงเคราะห์ (DPW)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบการเลี้ยงดูบุตรในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีอีก 4 องค์กรนอกภาครัฐที่ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมในกรณีที่การอุปการะบุตรบุญธรรมโดยส่งเด็กไปต่างประเทศ
 
คุณสมบัติของผู้อุปการะบุตรบุญธรรม
 • คู่ครองทั้งสองซึ่งต้องการอุปการะบุตรบุญธรรมนั้น ต้องเป็นคู่สมรสกันแล้ว
 • คู่ครองทั้งสองฝ่ายต้องมีอายุอย่างน้อย 25 ปี
 • คู่สมรสทั้งสองต้องมีอายุมากกว่าบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี
 • คู่สมรสต้องมีคุณสมบัติที่จะรับอุปการะบุตรบุญธรรมตามกฎหมายของประเทศของพวกเขา
 
เอกสารที่ต้องใช้
 • ใบสมัคร
 • สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชน
 • สำเนาเอกสารรับรองการแต่งงานหรือการหย่าร้าง
 • ใบรับรองแพทย์ยืนยันสุขภาพร่างกายที่ดีและการบ่งชี้ความเสถียรทางจิตและความไม่อุดมสมบูรณ์ของผู้สมัคร
 • เอกสารแสดงรายได้และอาชีพ
 • เอกสารรับรองสถานะทางการเงินในปัจจุบัน (ย้อนหลังไม่เกินหกเดือน)
 • เอกสารรับรองสินทรัพย์
 • รูปถ่ายสี่ใบของผู้สมัครและคู่สมรสและบุตร และรูปถ่ายด้วยกันภายในพื้นที่บ้านของตน (ถ้ามี)
 • หนังสือยินยอมเพื่ออุปการะเลี้ยวดูบุตรบุญธรรมจากคู่สมรสของผู้สมัครหรือคำสั่งอนุมัติของศาลแทนการยินยอมของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบอนุญาตทำงานของคู่สมรสชาวต่างชาติ
 • การอ้างอิงรับรองความเหมาะสมของผู้สมัครอุปการะเลี่ยงดูบุตรบุญธรรมจากบุคคลอย่างน้อยสองคน
 • ใบรับรองประวัติอาชญากรรม

หมายเหตุ:
เอกสารทั้งหมดต้องได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตและต้องแปลเป็นภาษาไทย หลังจากเอกสารทั้งหมดได้รับการส่งไปยังคณะอนุกรรมการ การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัด ซึ่งทางคณะอนุกรรมการจะตรวจสอบ  และจะส่งเรื่องเอกสารแจ้งกลับมาให้ทางด้านผู้ปกครองว่าพวกเขาสามารถจะสามารถรับอุปการะเลี้ยงดูบุตรได้หรือไม่
 
ข้อพิพาทด้านการจ้างงาน
ข้อพิพาทด้านการจ้างงานระหว่างพนักงานและนายจ้างเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ข้อพิพาทอาจมีลักษณะเป็นสัญญาหรือข้อตกลง เรามีประสบการณ์ที่ผ่านมาในการจัดการกับข้อพิพาทดังกล่าว ดังนั้นถ้าคุณมีข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับสัญญาข้อตกลงหรือข้อพิพาทประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่ไม่ใช่สัญญา / ข้อตกลง  เราสามารถช่วยคุณได้ เรามีทีมงานที่มีคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านกฎหมายที่ทุ่มเทให้กับการแก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
 
การอ้างสิทธิ์เรียกร้องทางกฎหมาย ต่อบุคคล หรือ นิติบุคคล ซึ่งทำให้เราได้รับความเสียหาย
การอ้างสิทธิ์เรียกร้องทางกฎหมาย อาจเป็นผลมาจาก ความประมาทของแพทย์ เป็นต้น หรือ  อุบัติเหตุทางถนน อุบัติเหตุจากการจราจร อุบัติเหตุในสถานที่ทำงานเป็นต้น หากความประมาทของฝ่ายอื่นสามารถพิสูจน์ได้นั้น ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบอาจได้รับค่าชดเชย (ค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียหาย) ในกรณีเช่นนี้ควรให้ทนายความเป็นผู้ดำเนินการตามกฎหมายให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ซับซ้อนเช่นความผิดปกติทางการแพทย์ เรามีทนายความมืออาชีพพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ
 
ข้อพิพาททางการค้า
ข้อพิพาททางการค้าอาจเกิดขึ้นจากความไม่เห็นด้วยในสัญญาหรือเหตุผลอื่นใด เรามีทีมงานมืออาชีพของนักกฎหมายที่มีประสบการณ์ด้านข้อพิพาททางการค้า
 
กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เราให้บริการด้านกฎหมายแก่คุณซึ่งรวมถึงกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 
การฟอกเงิน
ในทางกฎหมาย การฟอกเงินคือ
การฟอกเงินถือเป็นปัญหาที่มีมานานในประเทศไทย  ซึ่งเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติด การค้าประเวณี และการทุจริตในทางที่ผิดกฎหมาย เพื่อตอบโต้ปัญหาเหล่านี้ประเทศไทยจึงได้ออก พรบ. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บัญญัติออกมาเพื่อจัดการกับการค้ายาเสพติด การทุจริต-คอรับชั่นและการค้าประเวณี
 
การก่ออาชญากรรมมีเป้าหมายหลักคือ
 • การค้ายาเสพติด
 • การค้าประเวณีและการกระทำผิดทางเพศในลักษณะอื่นๆ
 • การฉ้อโกงต่อสาธารณชน
 • การฉ้อโกงเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
 • การใช้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เหมาะสม
 • กรรโชก;
 • การค้าสินค้าต้องห้าม การค้าสินค้าเถื่อน
 
ลักษณะต้องห้าม
กฎหมายห้ามและระบุว่า การกระทำความผิดในการโอนเปลี่ยนหรือรับโอนเงินทรัพย์สินที่มาจากแหล่งที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อที่จะหยุดการดำเนินการนี้ จะต้องตรวจสอบบัญชี  ซึ่งธนาคารและสถาบันการเงินต้องรายงานธุรกรรมการเงินทั้งหมด ในกรณีเงินกว่าสองล้านบาท และรายการอสังหาริมทรัพย์มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท
 
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
เช่นเดียวกับประเทศอื่นใดประเทศไทยได้บัญญัติกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการอนุมัติในครั้งแรก เดือนพฤศจิกายน 2537
 
พรบ.สิทธิบัตร
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ที่มีบทบัญญัติในปี 2535 ที่ปกป้องเครื่องมือทางการแพทย์และการเกษตรและการคุ้มครองสิทธิบัตรเป็นระยะเวลา 20 ปี

ผลิดภัณฑ์ จดสิทธิบัตร

สำหรับการคิดค้นผลิตภัณฑ์เพื่อออกสิทธิบัตร ต้อง:
 • มีความแปลกใหม่
 • มีรูปแบบการคิดค้นการผลิตที่ชัดเจน
 • มีความสามารถในการผลิตหรือใช้สำหรับกระบวนการ การผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภท
 
สำหรับกรณีต่อไปนี้ เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถจดสิทธิบัตรได้คือ

ข้อยกเว้นสำหรับสิทธิบัตร
 • การประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่รู้จักหรือใช้กันทั่วไปในประเทศไทยก่อนการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร
 • การประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นเรื่องที่อธิบายไว้ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั้งในและต่างประเทศและเมื่อใดก็ตามที่เปิดเผยโดยเอกสารสิ่งพิมพ์การจัดนิทรรศการหรือการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ด้วยวิธีการใด ๆ
 • สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรภายในหรือภายนอกประเทศไทยก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตร
 • การประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเรื่องที่ถูกทิ้งร้างในประเทศไทย บทบัญญัตินี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ร่วมสร้างและผู้อื่นที่ไม่ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรดังกล่าวจะไม่ได้รับผลกระทบ
 • การประดิษฐ์ที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรได้ยื่นต่อต่างประเทศนานกว่า 12 เดือน ก่อนวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร สิทธิบัตรที่ขอจดที่ต่างประเทศที่ไม่ได้การพิจารณา
 
ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์เสมือน ระบบปกป้องงานในรูปแบบประเภท ของงานวรรณกรรมรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ละครศิลปะและดนตรี; วัสดุภาพและเสียงภาพยนตร์โรงภาพยนตร์วัสดุที่บันทึกไว้ แพร่ภาพหรือเผยแพร่เสียง หรืองานอื่น ๆ ในสาขาวรรณคดีวิทยาศาสตร์หรือศิลปกรรม
  ลิขสิทธิ์เป็นของผู้สร้างงานภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:
 • ในกรณีที่ไม่ได้เผยแพร่ผลงาน ผู้สร้างผลงานต้องมีสัญชาติไทยหรืออาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือเป็นคนชาติหรืออาศัยอยู่ในประเทศที่เป็นสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกโดยมีเงื่อนไขว่า มีถิ่นที่อยู่อาศัยและหรือส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการสร้างผลงาน
 • ในกรณีที่ตีพิมพ์ผลงานฉบับตีพิมพ์ครั้งแรกจะต้องจัดทำขึ้นในประเทศไทยหรือในประเทศซึ่งเป็นสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ในกรณีที่มีการตีพิมพ์ครั้งแรกในต่างประเทศหรือในประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของอนุสัญญาประชาชนจะได้ยินเสียงในภายหลังว่าเป็นประเทศหรือในประเทศที่เป็นสมาชิกของอนุสัญญานี้ภายในระยะเวลา 30 วัน จากสิ่งตีพิมพ์ครั้งแรกหรือผู้สร้างมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในตอนต้นของการตีพิมพ์ครั้งแรก
 • ในกรณีที่ผู้สร้างผลงานต้องมีสัญชาติไทยและเป็นนิติบุคคล ในกรณีนี้ให้จัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แห่งประเทศไทย
 
ระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ในวรรณกรรมละครศิลปะหรือดนตรีมีผลบังคับใช้ตลอดอายุการใช้งานของผู้สร้างสรรค์และอีก 50 ปีหลังจากนั้น หากผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคลลิขสิทธิ์จะมีอายุ 50 ปีหลังจากการสร้างสรรค์ผลงาน ลิขสิทธิ์สำหรับงานศิลป์ที่ใช้อยู่เป็นระยะเวลา 25 ปีหลังจากการสร้างสรรค์ผลงาน
 
ประเทศไทยมีการปรับปรุงระบบลิขสิทธิ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล แต่ต้องทำมากเพื่อที่จะพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาของตนต่อไป ประเทศไทยสามารถทำได้โดยการดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อพัฒนาระบบของทรัพย์สินทางปัญญา