ทรัพย์สินทางปัญญา

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
เช่นเดียวกับประเทศอื่นใด ประเทศไทยมีกฎหมายเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเช่นกัน อย่างเช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า  ซึ่งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ได้มีการรับการอนุมัติเริ่มแรก เมื่อ เดือน พฤศจิกายน คริสต์ศักราช 1994

พรบ.สิทธิบัตร
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ที่มีบทบัญญัติในปี 2535 ที่ปกป้องเครื่องมือทางการแพทย์และการเกษตรและการคุ้มครองสิทธิบัตรเป็นระยะเวลา 20 ปี
 
ผลิดภัณฑ์จดสิทธิบัตร
สำหรับ การคิดค้นผลิตภัณฑ์เพื่อออกสิทธิบัตร ต้อง:
 • มีความแปลกใหม่
 • รูปแบบการคิดค้นการผลิตที่ชัดเจน
 • มีความสามารถในการผลิตหรือใช้สำหรับกระบวนการ การผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภท

สำหรับกรณีต่อไปนี้ เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถจดสิทธิบัตรได้คือ
ข้อยกเว้นสำหรับสิทธิบัตร
 • การประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่รู้จักหรือใช้กันทั่วไปในประเทศไทยก่อนการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร
 • การประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นเรื่องที่อธิบายไว้ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั้งในและต่างประเทศและเมื่อใดก็ตามที่เปิดเผยโดยเอกสารสิ่งพิมพ์การจัดนิทรรศการหรือการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ด้วยวิธีการใด ๆ
 • สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรภายในหรือภายนอกประเทศไทยก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตร
 • การประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเรื่องที่ถูกทิ้งร้างในประเทศไทย บทบัญญัตินี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ร่วมสร้างและผู้อื่นที่ไม่ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรดังกล่าวจะไม่ได้รับผลกระทบ
 • การประดิษฐ์ที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรได้ยื่นต่อต่างประเทศนานกว่า 12 เดือน ก่อนวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร สิทธิบัตรที่ขอจดที่ต่างประเทศที่ไม่ได้การพิจารณา

ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์เสมือน ระบบปกป้องงานในรูปแบบประเภท ของงานวรรณกรรมรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ละครศิลปะและดนตรี; วัสดุภาพและเสียงภาพยนตร์โรงภาพยนตร์วัสดุที่บันทึกไว้ แพร่ภาพหรือเผยแพร่เสียง หรืองานอื่น ๆ ในสาขาวรรณคดีวิทยาศาสตร์หรือศิลปกรรม

ลิขสิทธิ์เป็นของผู้สร้างงานภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:
 • ในกรณีที่ไม่ได้เผยแพร่ผลงาน ผู้สร้างผลงานต้องมีสัญชาติไทยหรืออาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือเป็นคนชาติหรืออาศัยอยู่ในประเทศที่เป็นสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกโดยมีเงื่อนไขว่า มีถิ่นที่อยู่อาศัยและหรือส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการสร้างผลงาน
 • ในกรณีที่ตีพิมพ์ผลงานฉบับตีพิมพ์ครั้งแรกจะต้องจัดทำขึ้นในประเทศไทยหรือในประเทศซึ่งเป็นสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ในกรณีที่มีการตีพิมพ์ครั้งแรกในต่างประเทศหรือในประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของอนุสัญญาประชาชนจะได้ยินเสียงในภายหลังว่าเป็นประเทศหรือในประเทศที่เป็นสมาชิกของอนุสัญญานี้ภายในระยะเวลา 30 วัน จากสิ่งตีพิมพ์ครั้งแรกหรือผู้สร้างมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในตอนต้นของการตีพิมพ์ครั้งแรก
 • ในกรณีที่ผู้สร้างผลงานต้องมีสัญชาติไทยและเป็นนิติบุคคล  ในกรณีนี้ให้จัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ในวรรณกรรมละครศิลปะหรือดนตรีมีผลบังคับใช้ตลอดอายุการใช้งานของผู้สร้างสรรค์และอีก 50 ปีหลังจากนั้น หากผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคลลิขสิทธิ์จะมีอายุ 50 ปีหลังจากการสร้างสรรค์ผลงาน ลิขสิทธิ์สำหรับงานศิลป์ที่ใช้อยู่เป็นระยะเวลา 25 ปีหลังจากการสร้างสรรค์ผลงาน

ประเทศไทยมีการปรับปรุงระบบลิขสิทธิ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล แต่ต้องทำมากเพื่อที่จะพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาของตนต่อไป ประเทศไทยสามารถทำได้โดยการดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อพัฒนาระบบของทรัพย์สินทางปัญญา