Author Archive

พวกเรา แม็กซ์ ลอว์ เฟิร์ม ให้บริการทางด้านกฎหมายแก่คุณ และบอกให้คุณทราบถึงแนวทางการดำเนินการทางกฎหมายที่ดีที่สุด เรามีทีมงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมของนักกฎหมายที่ได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยที่รู้จักกันดี การอ้างสิทธิ์เรียกร้องทางกฎหมาย อยู่ในรูปแบบของ ความประมาทของแพทย์ ความประมาทของรัฐบาล ความประมาทของแผนกต่างๆ ตัวอย่าง การสร้างถนนทีไม่ใช่งบการเงินที่ดี ด้วยความโกงกินของรัฐบาล ส่งผลกระทบที่อันตรายต่อผู้ขับขี่บนท้องถนนที่ไม่ดี หรือถนนพัง ซึ่งทำให้รถของคุณมีปัญหาที่เป็นอันตราย และถนนอันตรายเป็นสาเหตุ เรียกร้องกฎหมาย ซึ่งทำให้เราได้รับความเสียหายทำ โดย ความประมาทหรือผิดพลาดหรือความผิดของคนอื่น ทั้งนี้อาจเป็นกรมทางหลวง โรงพยาบาล หรือแม้แต่เพื่อนบ้านของคุณ เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้สิทธิและปกป้องพวกคุณ นอกจากนี้เราจะให้คำแนะนำที่ดีที่สุดแก่คุณว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไรและคุณจะได้รับการเรียกร้องความเสียหายส่วนบุคคลเท่าใด ขึ้นอยู่กับประเภทของความเสียหายที่คุณจะใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย
แม็กซ์ ลอว์ เฟิร์ม คือ บริษัท กฎหมายต่างประเทศที่ให้บริการชาวต่างชาติและธุรกิจในต่างประเทศในประเทศไทย เรามีทีมงานที่มีคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านกฎหมายที่ได้รับปริญญาจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี เราให้บริการด้านกฎหมายแก่คุณ ซึ่งในกรณีข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
แม็กซ์ ลอว์ เฟิร์ม คือ บริษัท กฎหมายต่างประเทศที่ให้บริการชาวต่างชาติและธุรกิจในต่างประเทศในประเทศไทย เรามีทีมงานที่มีคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านกฎหมายที่ได้รับปริญญาจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี  เราให้บริการด้านกฎหมายแก่คุณซึ่งรวมถึงการฟอกเงิน
 
การฟอกเงิน
ในทางกฏหมาย การฟอกเงินคือ
การฟอกเงินถือเป็นปัญหาที่มีมานานในประเทศไทย  ซึ่งเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติด การค้าประเวณี และการทุจริตในทางที่ผิดกฎหมาย เพื่อตอบโต้ปัญหาเหล่านี้ประเทศไทยจึงได้ออก พรบ. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บัญญัติออกมาเพื่อจัดการกับการค้ายาเสพติด การทุจริต –คอรับชั่นและการค้าประเวณี
 
การก่ออาชญากรรมมีเป้าหมายหลัก คือ
1) การค้ายาเสพติด
2) การค้าประเวณีและการกระทำผิดทางเพศในลักษณะอื่นๆ
3) การฉ้อโกงต่อสาธารณชน
4) การฉ้อโกงเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
5) การใช้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เหมาะสม
6) กรรโชก
7) การค้าสินค้าต้องห้าม การค้าสินค้าเถื่อน
 
ลักษณะต้องห้าม
กฎหมายห้ามและระบุว่า การกระทำความผิดในการโอนเปลี่ยนหรือรับโอนเงินทรัพย์สินที่มาจากแหล่งที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อที่จะหยุดการดำเนินการนี้ จะต้องตรวจสอบบัญชี  ซึ่งธนาคารและสถาบันการเงินต้องรายงานธุรกรรมการเงินทั้งหมด ในกรณีเงินกว่าสองล้านบาท และรายการอสังหาริมทรัพย์มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท
แม็กซ์ ลอว์ เฟิร์ม คือ บริษัท กฎหมายต่างประเทศที่ให้บริการชาวต่างชาติและธุรกิจต่างประเทศในประเทศไทย เราให้บริการด้านกฎหมายรวมถึงการจดทะเบียนสมรส ในการจดทะเบียนสมรสต้องดำเนินตามกฎหมายและข้อกำหนดอันเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนสมรส ในประเทศไทย ทั้งคู่สมรส เป็นคนต่างชาติ- คนไทย และคู่สมรสเป็นคนไทยทั้งคู่

การจดทะเบียนสมรส
ในกรณีที่ชาวต่างชาติแต่งงานกับคู่สมรสชาวไทยกระบวนการในการจดทะเบียนนี้มีความซับซ้อนเล็กน้อย ในทางตรงกันข้ามเมื่อคนไทยแต่งงานกับคู่สมรสชาวไทยเป็นเรื่องง่ายและเรียบง่าย

การจดทะเบียนสมรสสามารถทำได้ที่สำนักงานเขตที่ระบุไว้ในประเทศไทย คุณต้องแสดงหลักฐานว่าคุณโสดและได้รับอนุญาตให้แต่งงานในประเทศไทย ในกรณีนี้คุณจำเป็นต้องมีเอกสารหลักฐานจากสถานเอกอัครราชทูตของประเทศคุณประจำอยู่ในประเทศไทย คุณจะต้องแปลเอกสารเป็นภาษาไทย หากคู่สมรสเสียชีวิตหรือหย่ากันแล้ว คุณจะต้องแสดงใบมรณบัตรหรือเอกสารการหย่า เพื่อพิสูจน์ว่าคุณไม่ได้แต่งงานอีก และสถานะของคุณนั้นโสด เอกสารเหล่านี้จะต้องแปลเป็นภาษาไทยและได้รับการตรวจสอบเอกสารโดยฝ่ายต่างประเทศของไทย  ในต่อมาเอกสารเหล่านี้จะเก็บไว้ที่ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต เพื่อจดทะเบียนสมรส  สำหรับกรมกงสุลจะรับรองเอกสารอย่างเป็นทางการ ซึ่งในที่สุดเอกสารที่มีการแปลจะถูกกรอกข้อมูลประวัติเพื่อทำการจดทะเบียนสมรสกับนายทะเบียนอำเภอ การสมรสจะได้รับการจดทะเบียนและใบสำคัญการสมรสที่ได้รับ ซึ่งการออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรสจะสิ้นสุดลง ถือว่าการสมรสได้สำเร็จตามกฎหมายไทย

ในการสมรส มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

เงื่อนไขสำหรับการสมรส
ตามกฎหมายไทยสามีต้องให้ทรัพย์สินแก่คู่สมรสฝ่ายหญิง เพื่อเป็นหลักฐานการสมรส การแต่งงานครั้งเดียวตามกฎหมายไทย

คุณสมบัติ
 • คู่สมรสที่แต่งงานแล้วต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้เพื่อได้รับการจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย
 • คู่สมรสทั้งสองฝ่ายต้องมีอายุไม่ถึง 17 ปี
 • ต้องไม่เป็นคนวิกลจริตหรือไร้ความสามารถ
 • คู่สมรสต้องไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือ พี่น้องร่วมบิดา หรือ มารดาเดียวกัน หรือ ญาติที่สืบสายโลหิตเดียวกัน
 • คู่สมรสทั้งสองไม่ควรมีพ่อแม่บุญธรรมคนเดียวกัน
 • คู่สมรสทั้งคู่ต้องเป็นโสดดังนั้น ทั้งสองฝ่ายไม่ควรมีคู่สมรสมาก่อน ในเวลาซึ่งทำการจดทะเบียนสมรส
 • ถ้าสามีของคู่สมรสฝ่ายหญิงเสียชีวิต หรือ การสมรสได้ถูกยกเลิกแล้ว คู่สมรสฝ่ายหญิงต้องรอจนครบ 310 วัน หลังจากนั้นจะสามารถสมรสใหม่ได้

เอกสารที่ต้องการ
 • หนังสือรับรองการสมรส
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ใบมรณบัตรหรือเอกสารหย่า (ในกรณีที่ภรรยาของคุณเสียชีวิตหรือทั้งสองหย่าร้างกัน)
 • เอกสารที่คู่หมั้นชาวไทยของคุณต้องการ
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบหย่าร้างหรือใบมรณะ ของคู่สมรสฝ่ายชายหรือหญิง ซึ่งเป็นคู่สมรสคนล่าสุด ก่อนทำการจดทะเบียนสมรสกับคู่สมรสคนใหม่
การฟ้องร้องคดีหรือการถูกฟ้องร้องเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในชั้นศาลซึ่งโจทก์ซึ่งเป็นฝ่ายที่อ้างว่าได้เกิดความสูญเสียอันเป็นผลมาจากการกระทำของจำเลย จึงเรียกร้องค่าเยียวยาตามกฎหมายหรือตามกระบวนการยุติธรรม จำเลยต้องตอบสนองต่อการร้องเรียนของโจทก์ ถ้าโจทก์ประสบความสำเร็จในชั้นศาล การพิจารณาคดีจะได้รับเป็นธรรมแก่โจทก์ และ อาจมีการออกคำสั่งศาลหลายฉบับ โดยบังคับแก่จำเลย เพื่อให้สิทธิเกิดขึ้นแก่โจทย์ โดยให้ค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียหาย แก่โจทย์ หรือกำหนดคำสั่งชั่วคราวหรือถาวรแก่จำเลย เพื่อป้องกันการกระทำหรือบังคับให้กระทำ อาจมีการประกาศคำตัดสินเพื่อป้องกันข้อพิพาททางกฎหมายในอนาคต ถึงแม้ว่าเป็นเรื่องโยงเกี่ยวกัน แต่คดีความอาจหมายถึงการดำเนินคดีอาญา การดำเนินคดีอาญาหรือการฟ้องร้องคดีอาญา ก็เป็นไปได้
 
คดีอาญารวมถึงการป้องกันอาชญากรรมการอุปการะเลี้ยงบุตรบุญธรรมในประเทศไทยทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส่วนบุคคลข้อพิพาทเกี่ยวกับการจ้างงานและข้อพิพาททางการค้า ฯลฯ
 
การป้องกันอาชญากรรม
เมื่อถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องด้านเรื่อง อาชญากรรม เราจะเห็นว่าสิทธิมนุษยชนของคุณได้รับความคุ้มครองและคุณได้รับการตัดสินอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานของกฎหมายและข้อบังคับ คุณจะต้องถูกเรียกค่าปรับอาญา ตามคดีอาชญากรรมหากเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้:
 
ยาเสพติด
การใช้ยา การขาย หรือการผลิต ทั้งหมดล้วนเป็นคดีอาชญากรรมที่ร้ายแรงมาก แต่มีการลงโทษที่ต่างกันสำหรับอาชญากรรมประเภทต่างๆ มีตั้งแต่ 1 – 99 ปีในคุก ค่าปรับยังแตกต่างกันไปตามปริมาณความร้ายแรง   ในเรื่องนี้เราสามารถช่วยให้คุณสามารถรักษาสิทธิตามกฎหมายได้หากถูกละเมิด
 
การข่มขืนหรือล่วงละเมิดทางเพศ
ถือเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงในประเทศไทย เราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้คุณได้รับสิทธิตามกฎหมาย เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิทธิของคุณตามกฎหมายไม่ได้ถูกทำลาย
 
ฆาตกรรม
การฆาตกรรมเป็นคดีอาชญากรรมร้ายแรงมากซึ่งในกรณีนี้บุคคลที่ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมต้องถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือโทษประหารชีวิต เราช่วยให้คุณได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายหากถูกละเมิดสิทธิ
 
ขั้นตอนการอุปการะบุตรบุญธรรม
องค์กรเดียวที่รับผิดชอบในการดูแลบุตรบุญธรรมในประเทศไทยคือศูนย์รับเลี้ยงบุตรบุญธรรมของกรมประชาสงเคราะห์ (DPW)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบการเลี้ยงดูบุตรในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีอีก 4 องค์กรนอกภาครัฐที่ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมในกรณีที่การอุปการะบุตรบุญธรรมโดยส่งเด็กไปต่างประเทศ
 
คุณสมบัติของผู้อุปการะบุตรบุญธรรม
 • คู่ครองทั้งสองซึ่งต้องการอุปการะบุตรบุญธรรมนั้น ต้องเป็นคู่สมรสกันแล้ว
 • คู่ครองทั้งสองฝ่ายต้องมีอายุอย่างน้อย 25 ปี
 • คู่สมรสทั้งสองต้องมีอายุมากกว่าบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี
 • คู่สมรสต้องมีคุณสมบัติที่จะรับอุปการะบุตรบุญธรรมตามกฎหมายของประเทศของพวกเขา
 
เอกสารที่ต้องใช้
 • ใบสมัคร
 • สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชน
 • สำเนาเอกสารรับรองการแต่งงานหรือการหย่าร้าง
 • ใบรับรองแพทย์ยืนยันสุขภาพร่างกายที่ดีและการบ่งชี้ความเสถียรทางจิตและความไม่อุดมสมบูรณ์ของผู้สมัคร
 • เอกสารแสดงรายได้และอาชีพ
 • เอกสารรับรองสถานะทางการเงินในปัจจุบัน (ย้อนหลังไม่เกินหกเดือน)
 • เอกสารรับรองสินทรัพย์
 • รูปถ่ายสี่ใบของผู้สมัครและคู่สมรสและบุตร และรูปถ่ายด้วยกันภายในพื้นที่บ้านของตน (ถ้ามี)
 • หนังสือยินยอมเพื่ออุปการะเลี้ยวดูบุตรบุญธรรมจากคู่สมรสของผู้สมัครหรือคำสั่งอนุมัติของศาลแทนการยินยอมของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบอนุญาตทำงานของคู่สมรสชาวต่างชาติ
 • การอ้างอิงรับรองความเหมาะสมของผู้สมัครอุปการะเลี่ยงดูบุตรบุญธรรมจากบุคคลอย่างน้อยสองคน
 • ใบรับรองประวัติอาชญากรรม

หมายเหตุ:
เอกสารทั้งหมดต้องได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตและต้องแปลเป็นภาษาไทย หลังจากเอกสารทั้งหมดได้รับการส่งไปยังคณะอนุกรรมการ การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัด ซึ่งทางคณะอนุกรรมการจะตรวจสอบ  และจะส่งเรื่องเอกสารแจ้งกลับมาให้ทางด้านผู้ปกครองว่าพวกเขาสามารถจะสามารถรับอุปการะเลี้ยงดูบุตรได้หรือไม่
 
ข้อพิพาทด้านการจ้างงาน
ข้อพิพาทด้านการจ้างงานระหว่างพนักงานและนายจ้างเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ข้อพิพาทอาจมีลักษณะเป็นสัญญาหรือข้อตกลง เรามีประสบการณ์ที่ผ่านมาในการจัดการกับข้อพิพาทดังกล่าว ดังนั้นถ้าคุณมีข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับสัญญาข้อตกลงหรือข้อพิพาทประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่ไม่ใช่สัญญา / ข้อตกลง  เราสามารถช่วยคุณได้ เรามีทีมงานที่มีคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านกฎหมายที่ทุ่มเทให้กับการแก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
 
การอ้างสิทธิ์เรียกร้องทางกฎหมาย ต่อบุคคล หรือ นิติบุคคล ซึ่งทำให้เราได้รับความเสียหาย
การอ้างสิทธิ์เรียกร้องทางกฎหมาย อาจเป็นผลมาจาก ความประมาทของแพทย์ เป็นต้น หรือ  อุบัติเหตุทางถนน อุบัติเหตุจากการจราจร อุบัติเหตุในสถานที่ทำงานเป็นต้น หากความประมาทของฝ่ายอื่นสามารถพิสูจน์ได้นั้น ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบอาจได้รับค่าชดเชย (ค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียหาย) ในกรณีเช่นนี้ควรให้ทนายความเป็นผู้ดำเนินการตามกฎหมายให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ซับซ้อนเช่นความผิดปกติทางการแพทย์ เรามีทนายความมืออาชีพพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ
 
ข้อพิพาททางการค้า
ข้อพิพาททางการค้าอาจเกิดขึ้นจากความไม่เห็นด้วยในสัญญาหรือเหตุผลอื่นใด เรามีทีมงานมืออาชีพของนักกฎหมายที่มีประสบการณ์ด้านข้อพิพาททางการค้า
 
กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เราให้บริการด้านกฎหมายแก่คุณซึ่งรวมถึงกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 
การฟอกเงิน
ในทางกฎหมาย การฟอกเงินคือ
การฟอกเงินถือเป็นปัญหาที่มีมานานในประเทศไทย  ซึ่งเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติด การค้าประเวณี และการทุจริตในทางที่ผิดกฎหมาย เพื่อตอบโต้ปัญหาเหล่านี้ประเทศไทยจึงได้ออก พรบ. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บัญญัติออกมาเพื่อจัดการกับการค้ายาเสพติด การทุจริต-คอรับชั่นและการค้าประเวณี
 
การก่ออาชญากรรมมีเป้าหมายหลักคือ
 • การค้ายาเสพติด
 • การค้าประเวณีและการกระทำผิดทางเพศในลักษณะอื่นๆ
 • การฉ้อโกงต่อสาธารณชน
 • การฉ้อโกงเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
 • การใช้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เหมาะสม
 • กรรโชก;
 • การค้าสินค้าต้องห้าม การค้าสินค้าเถื่อน
 
ลักษณะต้องห้าม
กฎหมายห้ามและระบุว่า การกระทำความผิดในการโอนเปลี่ยนหรือรับโอนเงินทรัพย์สินที่มาจากแหล่งที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อที่จะหยุดการดำเนินการนี้ จะต้องตรวจสอบบัญชี  ซึ่งธนาคารและสถาบันการเงินต้องรายงานธุรกรรมการเงินทั้งหมด ในกรณีเงินกว่าสองล้านบาท และรายการอสังหาริมทรัพย์มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท
 
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
เช่นเดียวกับประเทศอื่นใดประเทศไทยได้บัญญัติกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการอนุมัติในครั้งแรก เดือนพฤศจิกายน 2537
 
พรบ.สิทธิบัตร
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ที่มีบทบัญญัติในปี 2535 ที่ปกป้องเครื่องมือทางการแพทย์และการเกษตรและการคุ้มครองสิทธิบัตรเป็นระยะเวลา 20 ปี

ผลิดภัณฑ์ จดสิทธิบัตร

สำหรับการคิดค้นผลิตภัณฑ์เพื่อออกสิทธิบัตร ต้อง:
 • มีความแปลกใหม่
 • มีรูปแบบการคิดค้นการผลิตที่ชัดเจน
 • มีความสามารถในการผลิตหรือใช้สำหรับกระบวนการ การผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภท
 
สำหรับกรณีต่อไปนี้ เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถจดสิทธิบัตรได้คือ

ข้อยกเว้นสำหรับสิทธิบัตร
 • การประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่รู้จักหรือใช้กันทั่วไปในประเทศไทยก่อนการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร
 • การประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นเรื่องที่อธิบายไว้ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั้งในและต่างประเทศและเมื่อใดก็ตามที่เปิดเผยโดยเอกสารสิ่งพิมพ์การจัดนิทรรศการหรือการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ด้วยวิธีการใด ๆ
 • สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรภายในหรือภายนอกประเทศไทยก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตร
 • การประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเรื่องที่ถูกทิ้งร้างในประเทศไทย บทบัญญัตินี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ร่วมสร้างและผู้อื่นที่ไม่ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรดังกล่าวจะไม่ได้รับผลกระทบ
 • การประดิษฐ์ที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรได้ยื่นต่อต่างประเทศนานกว่า 12 เดือน ก่อนวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร สิทธิบัตรที่ขอจดที่ต่างประเทศที่ไม่ได้การพิจารณา
 
ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์เสมือน ระบบปกป้องงานในรูปแบบประเภท ของงานวรรณกรรมรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ละครศิลปะและดนตรี; วัสดุภาพและเสียงภาพยนตร์โรงภาพยนตร์วัสดุที่บันทึกไว้ แพร่ภาพหรือเผยแพร่เสียง หรืองานอื่น ๆ ในสาขาวรรณคดีวิทยาศาสตร์หรือศิลปกรรม
  ลิขสิทธิ์เป็นของผู้สร้างงานภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:
 • ในกรณีที่ไม่ได้เผยแพร่ผลงาน ผู้สร้างผลงานต้องมีสัญชาติไทยหรืออาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือเป็นคนชาติหรืออาศัยอยู่ในประเทศที่เป็นสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกโดยมีเงื่อนไขว่า มีถิ่นที่อยู่อาศัยและหรือส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการสร้างผลงาน
 • ในกรณีที่ตีพิมพ์ผลงานฉบับตีพิมพ์ครั้งแรกจะต้องจัดทำขึ้นในประเทศไทยหรือในประเทศซึ่งเป็นสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ในกรณีที่มีการตีพิมพ์ครั้งแรกในต่างประเทศหรือในประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของอนุสัญญาประชาชนจะได้ยินเสียงในภายหลังว่าเป็นประเทศหรือในประเทศที่เป็นสมาชิกของอนุสัญญานี้ภายในระยะเวลา 30 วัน จากสิ่งตีพิมพ์ครั้งแรกหรือผู้สร้างมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในตอนต้นของการตีพิมพ์ครั้งแรก
 • ในกรณีที่ผู้สร้างผลงานต้องมีสัญชาติไทยและเป็นนิติบุคคล ในกรณีนี้ให้จัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แห่งประเทศไทย
 
ระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ในวรรณกรรมละครศิลปะหรือดนตรีมีผลบังคับใช้ตลอดอายุการใช้งานของผู้สร้างสรรค์และอีก 50 ปีหลังจากนั้น หากผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคลลิขสิทธิ์จะมีอายุ 50 ปีหลังจากการสร้างสรรค์ผลงาน ลิขสิทธิ์สำหรับงานศิลป์ที่ใช้อยู่เป็นระยะเวลา 25 ปีหลังจากการสร้างสรรค์ผลงาน
 
ประเทศไทยมีการปรับปรุงระบบลิขสิทธิ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล แต่ต้องทำมากเพื่อที่จะพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาของตนต่อไป ประเทศไทยสามารถทำได้โดยการดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อพัฒนาระบบของทรัพย์สินทางปัญญา
     
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
เช่นเดียวกับประเทศอื่นใด ประเทศไทยมีกฎหมายเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเช่นกัน อย่างเช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า  ซึ่งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ได้มีการรับการอนุมัติเริ่มแรก เมื่อ เดือน พฤศจิกายน คริสต์ศักราช 1994

พรบ.สิทธิบัตร
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ที่มีบทบัญญัติในปี 2535 ที่ปกป้องเครื่องมือทางการแพทย์และการเกษตรและการคุ้มครองสิทธิบัตรเป็นระยะเวลา 20 ปี
 
ผลิดภัณฑ์จดสิทธิบัตร
สำหรับ การคิดค้นผลิตภัณฑ์เพื่อออกสิทธิบัตร ต้อง:
 • มีความแปลกใหม่
 • รูปแบบการคิดค้นการผลิตที่ชัดเจน
 • มีความสามารถในการผลิตหรือใช้สำหรับกระบวนการ การผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภท

สำหรับกรณีต่อไปนี้ เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถจดสิทธิบัตรได้คือ
ข้อยกเว้นสำหรับสิทธิบัตร
 • การประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่รู้จักหรือใช้กันทั่วไปในประเทศไทยก่อนการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร
 • การประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นเรื่องที่อธิบายไว้ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั้งในและต่างประเทศและเมื่อใดก็ตามที่เปิดเผยโดยเอกสารสิ่งพิมพ์การจัดนิทรรศการหรือการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ด้วยวิธีการใด ๆ
 • สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรภายในหรือภายนอกประเทศไทยก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตร
 • การประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเรื่องที่ถูกทิ้งร้างในประเทศไทย บทบัญญัตินี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ร่วมสร้างและผู้อื่นที่ไม่ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรดังกล่าวจะไม่ได้รับผลกระทบ
 • การประดิษฐ์ที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรได้ยื่นต่อต่างประเทศนานกว่า 12 เดือน ก่อนวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร สิทธิบัตรที่ขอจดที่ต่างประเทศที่ไม่ได้การพิจารณา

ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์เสมือน ระบบปกป้องงานในรูปแบบประเภท ของงานวรรณกรรมรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ละครศิลปะและดนตรี; วัสดุภาพและเสียงภาพยนตร์โรงภาพยนตร์วัสดุที่บันทึกไว้ แพร่ภาพหรือเผยแพร่เสียง หรืองานอื่น ๆ ในสาขาวรรณคดีวิทยาศาสตร์หรือศิลปกรรม

ลิขสิทธิ์เป็นของผู้สร้างงานภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:
 • ในกรณีที่ไม่ได้เผยแพร่ผลงาน ผู้สร้างผลงานต้องมีสัญชาติไทยหรืออาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือเป็นคนชาติหรืออาศัยอยู่ในประเทศที่เป็นสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกโดยมีเงื่อนไขว่า มีถิ่นที่อยู่อาศัยและหรือส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการสร้างผลงาน
 • ในกรณีที่ตีพิมพ์ผลงานฉบับตีพิมพ์ครั้งแรกจะต้องจัดทำขึ้นในประเทศไทยหรือในประเทศซึ่งเป็นสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ในกรณีที่มีการตีพิมพ์ครั้งแรกในต่างประเทศหรือในประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของอนุสัญญาประชาชนจะได้ยินเสียงในภายหลังว่าเป็นประเทศหรือในประเทศที่เป็นสมาชิกของอนุสัญญานี้ภายในระยะเวลา 30 วัน จากสิ่งตีพิมพ์ครั้งแรกหรือผู้สร้างมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในตอนต้นของการตีพิมพ์ครั้งแรก
 • ในกรณีที่ผู้สร้างผลงานต้องมีสัญชาติไทยและเป็นนิติบุคคล  ในกรณีนี้ให้จัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ในวรรณกรรมละครศิลปะหรือดนตรีมีผลบังคับใช้ตลอดอายุการใช้งานของผู้สร้างสรรค์และอีก 50 ปีหลังจากนั้น หากผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคลลิขสิทธิ์จะมีอายุ 50 ปีหลังจากการสร้างสรรค์ผลงาน ลิขสิทธิ์สำหรับงานศิลป์ที่ใช้อยู่เป็นระยะเวลา 25 ปีหลังจากการสร้างสรรค์ผลงาน

ประเทศไทยมีการปรับปรุงระบบลิขสิทธิ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล แต่ต้องทำมากเพื่อที่จะพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาของตนต่อไป ประเทศไทยสามารถทำได้โดยการดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อพัฒนาระบบของทรัพย์สินทางปัญญา
เราให้บริการด้านกฎหมายและการฟ้องร้องรวมถึงการอุปการะบุตรบุญธรรมในประเทศไทย การป้องกันอาชญากรรม  ข้อพิพาทด้านการจ้างงาน และกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน เป็นต้น กรณ๊ ด้านการอุปการะบุตรบุญธรรม จัดรวมอยู่ในการดำเนินการทางการศาลด้วย
 
คุณสมบัติของผู้อุปการะบุตรบุญธรรม
 • คู่ครองทั้งสองซึ่งต้องการอุปการะบุตรบุญธรรมนั้น ต้องเป็นคู่สมรสกันแล้ว
 • คู่ครองทั้งสองฝ่ายต้องมีอายุอย่างน้อย 25 ปี
 • คู่สมรสทั้งสองต้องมีอายุมากกว่าบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี
 • คู่สมรสต้องมีคุณสมบัติที่จะรับอุปการะบุตรบุญธรรมตามกฏหมายของประเทศของพวกเขา
 
เอกสารที่ต้องใช้
 • ใบสมัคร
 • สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชน
 • สำเนาเอกสารรับรองการแต่งงานหรือการหย่าร้าง
 • ใบรับรองแพทย์ยืนยันสุขภาพร่างกายที่ดีและการบ่งชี้ความเสถียรทางจิตและความไม่อุดมสมบูรณ์ของผู้สมัคร
 • เอกสารแสดงรายได้และอาชีพ
 • เอกสารรับรองสถานะทางการเงินในปัจจุบัน (ย้อนหลังไม่เกินหกเดือน)
 • เอกสารรับรองสินทรัพย์
 • รูปถ่ายสี่ใบของผู้สมัครและคู่สมรสและบุตร และรูปถ่ายด้วยกันภายในพื้นที่บ้านของตน (ถ้ามี)
 • หนังสือยินยอมเพื่ออุปการะเลี้ยวดูบุตรบุญธรรมจากคู่สมรสของผู้สมัครหรือคำสั่งอนุมัติของศาลแทนการยินยอมของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบอนุญาตทำงานของคู่สมรสชาวต่างชาติ
 • การอ้างอิงรับรองความเหมาะสมของผู้สมัครอุปการะเลี่ยงดูบุตรบุญธรรมจากบุคคลอย่างน้อยสองคน
 • ใบรับรองประวัติอาชญากรรม
 
หมายเหตุ
เอกสารทั้งหมดต้องได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตและต้องแปลเป็นภาษาไทย หลังจากเอกสารทั้งหมดได้รับการส่งไปยังคณะอนุกรรมการ การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัด ซึ่งทางคณะอนุกรรมการจะตรวจสอบ  และจะส่งเรื่องเอกสารแจ้งกลับมาให้ทางด้านผู้ปกครองว่าพวกเขาสามารถจะสามารถรับอุปการะเลี้ยงดูบุตรได้หรือไม่
กฎหมายว่าด้วยครอบครัว ประกอบด้วย การสมรส การหย่าร้าง ข้อตกลงก่อนสมรส การฟ้องร้อง( คดีความ )


การสมรส การหย่าร้าง
ในประเทศไทยการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายคือการสมรสที่ทำขึ้นโดยการจดทะเบียนสมรส ต้องดำเนินการอย่างถูกกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์และคำนึงถึงข้อกำหนดและข้อยกเว้นในการแต่งงานทั้งหมด เช่นเดียวกับการหย่าร้างโดยคู่สมรสตามคำฟ้องหรือดำเนินการทางศาลในประเทศไทย
 
การฟ้องร้อง การดำเนินคดีทางศาล
ในทางกฎหมายว่าด้วยครอบครัวสิ่งอื่นที่นับเป็นคดี ซึ่งจะรวมถึงการดำเนินคดีทางอาญา  การละเมิดสัญญา เป็นต้น
 
สัญญาก่อนสมรส
สัญญาก่อนสมรสเป็นการวางแผนทางการเงินของสามีและภรรยาในการจัดการทรัพย์สินและสมบัติของตนหลังจากที่แต่งงานแล้ว นอกจากนี้วิธีการแบ่งทรัพย์สินและทรัพย์สินในกรณีที่มีการหย่าร้าง  ดังนั้นต้องมีการทำสัญญาก่อนสมรส ก่อนแต่งงานเพื่อปกป้องสิทธิของบุคคล (คู่สมรสทั้งสองฝ่าย) ตามกฎหมายไทย ดังนั้นจึงเป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของทั้งสองฝ่าย ในการทำสัญญาก่อนสมรส ก่อนการสมรสของทั้งสองฝ่าย
ถ้าคุณต้องการร่างสัญญาก่อนสมรสและต้องการความช่วยเหลือจากลอว์เฟิร์ม ซึ่งลอว์เฟิร์มของเราเหมาะสมสำหรับงานนี้ สัญญาก่อนสมรสเป็นข้อตกลงระหว่างสามีและภรรยาเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินตนเองในการจัดการทรัพย์สินและสมบัติของตนหลังจากที่แต่งงานแล้ว ใครจะได้รับสิ่งที่ใด และเท่าใดตามที่คู่สมรสทั้งสองฝ่ายตกลงกัน รวมทั้งจะในกรณ๊ซึ่ง ถ้าสามีภรรยาแยกกันอยู่แล้วจะแบ่งส่วนของสินทรัพย์ออกได้อย่างไร ดังนั้นจะต้องวางแผนทางการเงินตามสัญญาประเภทนี้อย่างไร เมื่อมีการหย่าร้าง จะทำการแบ่งทรัพย์สิน หรือและทรัพย์สินและสมบัติจะถูกควบคุมอย่างไรในช่วงชีวิตสมรส ดังนั้นจึงเป็นสัญญาทางการเงินที่บอกว่าคู่จะจัดการด้านการเงินของชีวิตแต่งงานของพวกเขา

ดังนั้น สัญญาก่อนสมรส เป็นแผนสำหรับเหตุร้ายที่ไม่คาดคิดซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตือ การหย่าร้าง เป็นต้น ดังนั้นจึงเป็นทางออกที่ช่วยปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินและสมบัติของคุณ ดังนั้น สัญญาก่อนสมรสจะต้องมีการจัดทำอย่างระมัดระวังและรอบคอบ
 
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคู่สามีภรรยาไม่ทำสัญญาก่อนสมรส?
ถ้าคู่สมรสไม่ได้มีการทำสัญญาก่อนสมรสและ ทำการสมรสกันแล้ว การสมรสจะเป็นไปอย่างถูกต้อง แต่ถ้าคู่สมรสแยกจากกันในรูปแบบของการหย่าร้างแล้วทรัพย์สินและสมบัติจะแบ่งตามระบบกฎหมายไทยว่าด้วยครอบครัว ดังนั้นในวีธีที่ดีนั้น การทำสัญญาก่อนสมรสจะช่วยปกป้องทรัพย์สินและสมบัติของคุณ
 
ทำไมคุณต้องการทนายความ?
สัญญา หรือข้อตกลงก่อนสมรสจะมีผลถ้าข้อกำหนดดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายไทยด้วย ดังนั้นทนายความสามารถช่วยเหลือคุณได้ในเรื่องนี้
ทางบริษัทเราสามารถแปลเอกสารจากภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทย และแปลเป็นภาษาอื่น ๆด้วย นอกจากนี้เรายังจัดทำสัญญาทางกฎหมายระหว่างสองฝ่ายหรือมากกว่านั้น เราทำสัญญาตลอดชีพและประเภทอื่น ๆ ของสัญญาซึ่งทางเรานั้นได้จัดทำเช่นกัน เราแปลเอกสารของคุณเป็นภาษาอื่นๆ โดยไม่ทำให้กับคุณกังวลในงานแปลที่คุณมอบหมาย นอกจากนี้เรายังสามารถช่วยคุณร่างสัญญาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่างานที่คุณมอบหมายอยู่ในความรับผิดชอบที่ดีของเรา