การอุปการะบุตรบุญธรรม

เราให้บริการด้านกฎหมายและการฟ้องร้องรวมถึงการอุปการะบุตรบุญธรรมในประเทศไทย การป้องกันอาชญากรรม  ข้อพิพาทด้านการจ้างงาน และกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน เป็นต้น กรณ๊ ด้านการอุปการะบุตรบุญธรรม จัดรวมอยู่ในการดำเนินการทางการศาลด้วย
 
คุณสมบัติของผู้อุปการะบุตรบุญธรรม
 • คู่ครองทั้งสองซึ่งต้องการอุปการะบุตรบุญธรรมนั้น ต้องเป็นคู่สมรสกันแล้ว
 • คู่ครองทั้งสองฝ่ายต้องมีอายุอย่างน้อย 25 ปี
 • คู่สมรสทั้งสองต้องมีอายุมากกว่าบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี
 • คู่สมรสต้องมีคุณสมบัติที่จะรับอุปการะบุตรบุญธรรมตามกฏหมายของประเทศของพวกเขา
 
เอกสารที่ต้องใช้
 • ใบสมัคร
 • สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชน
 • สำเนาเอกสารรับรองการแต่งงานหรือการหย่าร้าง
 • ใบรับรองแพทย์ยืนยันสุขภาพร่างกายที่ดีและการบ่งชี้ความเสถียรทางจิตและความไม่อุดมสมบูรณ์ของผู้สมัคร
 • เอกสารแสดงรายได้และอาชีพ
 • เอกสารรับรองสถานะทางการเงินในปัจจุบัน (ย้อนหลังไม่เกินหกเดือน)
 • เอกสารรับรองสินทรัพย์
 • รูปถ่ายสี่ใบของผู้สมัครและคู่สมรสและบุตร และรูปถ่ายด้วยกันภายในพื้นที่บ้านของตน (ถ้ามี)
 • หนังสือยินยอมเพื่ออุปการะเลี้ยวดูบุตรบุญธรรมจากคู่สมรสของผู้สมัครหรือคำสั่งอนุมัติของศาลแทนการยินยอมของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบอนุญาตทำงานของคู่สมรสชาวต่างชาติ
 • การอ้างอิงรับรองความเหมาะสมของผู้สมัครอุปการะเลี่ยงดูบุตรบุญธรรมจากบุคคลอย่างน้อยสองคน
 • ใบรับรองประวัติอาชญากรรม
 
หมายเหตุ
เอกสารทั้งหมดต้องได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตและต้องแปลเป็นภาษาไทย หลังจากเอกสารทั้งหมดได้รับการส่งไปยังคณะอนุกรรมการ การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัด ซึ่งทางคณะอนุกรรมการจะตรวจสอบ  และจะส่งเรื่องเอกสารแจ้งกลับมาให้ทางด้านผู้ปกครองว่าพวกเขาสามารถจะสามารถรับอุปการะเลี้ยงดูบุตรได้หรือไม่