بسته های جدید ویژه بیزینس

بسته لوکس

بسته لوکس

بسته لوکس: بسته لوکس: ثبت شرکت ، ویزا، اجازه کار، حسابداری و مالیات و مشاوره حقوقی
ما با ثبت یک شرکت به شما برای ایجاد بیزینس خود کمک می کنیم. به غیر از این ما همچنین در ویزا، مجوز کار و مالیات و مشاوره حقوقی در مورد مسائل حقوقی مانند قانون خانواده، ازدواج و طلاق، دادرسی و غیره کمک می کنیم.

اطلاعات:
ثبت شرکت، مجموعه گواهی سهامدار، هزینه / ۲ میلیون بات سرمایه گذاری، هزینه تایید مدارک، هزینه ثبت تمبر، ثبت مالیات بر ارزش افزوده، ثبت نام برای خدمات اجتماعی ، شناسه مالیاتی خارجی، فرم درخواست ویزای غیر مهاجرتی، ویزای بیزینس سه ماهه، اجازه کار + ویزای بیزینس یک ساله + هزینه وکیل


قیمت: فقط ۱۶۹۸۰۰ بت ۴۹۰۷ دلار آمریکا
بدون حساب ۷٪ مالیات بر ارزش افزوده و ثبت نام شرکت
بسته VIP

بسته VIP

بسته VIP: ثبت شرکت ، ویزا ی غیر مهاجرتی B ما به شما در ثبت شرکت به شما کمک می کنیم تا بتوانید بیزینس خود را راه بیاندازید و همچنین درخواست ویزای غیر مهاجرتی را با این بسته ارائه می دهیم.
اطلاعات:
ثبت شرکت، مجموعه گواهی سهامدار، هزینه / ۲ میلیون بات سرمایه گذاری، هزینه تایید مدارک ، هزینه ثبت تمبر ، فرم درخواست ویزای غیر مهاجرتی، هزینه وکیل رایگان: ثبت مالیات بر ارزش افزوده + ثبت نام برای خدمات اجتماعی + اجازه کار
قیمت: فقط۱۱۹۸۰۰ بت ۳۴۶۲ دلار آمریکا
بدون حساب ۷٪ مالیات بر ارزش افزوده و ثبت نام شرکت
بسته راحت

بسته راحت

بسته مناسب: ثبت شرکت، ویزا ی غیر مهاجرتی B
ما به شما در ثبت شرکت به شما کمک می کنیم تا بتوانید بیزینس خود را راه بیاندازید و همچنین درخواست ویزای غیر مهاجرتی را با این بسته ارائه می دهیم.
اطلاعات:
ثبت شرکت، مجموعه گواهی سهامدار، هزینه / 1 میلیون بایت سرمایه گذاری، هزینه تایید مدارک ، هزینه ثبت تمبر، هزینه وکیل.قیمت: فقط ۳۹۸۰۰ بت ۱۱۵۰ دلار آمریکا
بدون حساب ۷٪ مالیات بر ارزش افزوده و ثبت نام شرکت