ادعای آسیب شخصی

ادعاهای آسیب شخصی می تواند ناشی از سهل انگاری پزشک باشد، به عنوان مثال حوادث دندانی، تصادفات جاده ای، حوادث در محل کار و غیره. اگر سهل انگاری طرف دیگر اثبات شود، پس از آن شخص می توان درخواست   جبران خسارت کند. در چنین مواردی، خدمات یک وکیل باید به ویژه در موارد پیچیده مانند سوء رفتارهای پزشکی به دست آید. ما دارای وکلا حرفه ای با تجربه در ادعاهای صدمه شخصی هستیم.